Just My Life & My Work

Posts tagged ‘buddha’

歌利王與忍辱仙人

眾所皆知的釋迦摩尼佛,大家多知道他捨棄榮華富貴去荒郊野外修行,最後在菩提樹下證道成佛,可是鮮少人知道釋迦摩尼佛的前世是何人,剛好週日視訊天雲老師講到歌利王與忍辱仙人的故事,才知道原來忍辱先人是釋迦摩尼佛的前世!

(繼續閱讀…)

關於恆河沙

最近上天界視訊,老師時常提到一個名詞「恆河沙」,表示修行要能走過恆河沙,那恆河沙到底是什麼意思呢?沒想到在我身旁的蘇菲雅也有聽過~

找到維基百科的描述:

譬喻
恆河(梵語:गङ्गा,轉寫:Gangā),為印度五大河之一,發源於西藏的喜馬拉雅雪山,向東南流,注入孟加拉灣。其源高且遠,其河寬且長,河中的沙,又細又多,超過世界諸多河流,又因為是天竺(古印度)諸國的共同的聖河,爲大家所悉知悉見,所以佛說法時,常以恆河沙譬喻極多之數,有「像恆河的砂子這麼多」的意思,爲概數表述。

數量單位
恆河沙亦為印度大數之一,恆河沙作為數量單位,其具體爲多少,依不同的時代和地區有著不同的說法,到現在人們仍然對其的解釋有分歧。通常指1052(現行)到1056的數量值。除了「恆河沙」,又有「十恆河沙」、「百恆河沙」、「千恆河沙」三個單位。

後隨佛教引入中國,爲中國古數學所用;也進入了漢語成語。「恆河沙數」便是指數值大不可數。

此外百度也有更詳細的資料:

恒河沙(梵文Ganga-nadi-valuka),為佛教用語,也做恒河砂、恆砂、恒沙等。恒河,為印度五大河之一。發源於西藏的雪山(喜馬拉雅山),向東南流,注入孟加拉灣。

其源高且遠,其河寬且長,河中的沙,因細故多,為閻浮提諸河所不及,又為大家所悉知悉見,所以佛說法時,常以譬喻極多之數。恒河沙也是漢字文化使用的數量單位,恒河沙作為數量單位由於不同的時代和地區有著不同的大小,到現在人們仍然對其的解釋有分歧。通常指10的52次方到10的56次方的數量值。

 • 中文名:恒河沙
 • 外文名:countless like the sand of the Ganges
 • 近義詞:不計其數
 • 反義詞:寥若晨星
 • 梵文:Ganga-nadi-valuka

大般涅槃經》中,佛告迦葉菩薩:

“善男子,若有眾生於熙連河沙等諸佛所發菩提心,乃能於是惡世受持如是經典,不生誹謗。
 “善男子,若有能於一恒河沙等諸佛世尊發菩提心,然後乃能於惡世中不謗是法,愛樂是典,不能為人分別廣說。
 “善男子,若有眾生於二恒河沙等佛所發菩提心,然後乃能於惡世中不謗是法,正解信樂,受持讀誦,亦不能為他人廣說。
 “若有眾生於三恒河沙等佛所發菩提心,然後乃能於惡世中不謗是法,受持讀誦,書寫經卷,雖為他說,未解深義。
 “若有眾生於四恒河沙等佛所發菩提心,然後乃能於惡世中不謗是法,受持讀誦,書寫經卷,為他廣說十六分中一分之義。雖复演說,亦不具足。
 “若有眾生於五恒河沙等佛所發菩提心,然後乃能於惡世中不謗是法,受持讀誦,書寫經卷,廣為人說十六分中八分之義。
 “若有眾生於六恒河沙等佛所發菩提心,然後乃能於惡世中不謗是法,受持讀誦,書寫經卷,為他廣說十六分中十二分義。
 “若有眾生於七恒河沙等佛所發菩提心,然後乃能於惡世中不謗是法,受持讀誦,書寫經卷,為他廣說十六分中十四分義。
 “若有眾生於八恒河沙等佛所發菩提心,然後乃能於惡世中不謗是法,受持讀誦,書寫經卷,亦勸他人令得書寫;自能聽受,复勸他人令得聽受;讀誦通利,擁護堅持;憐愍世間諸眾生故,供養是經,亦勸他人令其供養;恭敬尊重,讀誦禮拜,亦復如是。具足能解,盡其義味,所謂如來常住不變,畢竟安樂。廣說眾生悉有佛性,善知如來所有法藏。供養如是諸佛等已,建立如是無上正法受持擁護。

註釋:熙連河是印度恒河的一條支流。

總之恆河沙就是數量非常大的意思~

參考:百度 – 恒河沙WiKi – 恆河沙

關於南閻浮提

有時候會聽到天雲老師說「南閻浮提」,不過只大概知道是我們住的地方,並不曉得為何名為南閻浮提。心想如果有南,那麼應該也有東、西和北閻浮提吧?!於是上網查詢,得知確實在十法界中的人界有東西南北⋯⋯

且看這我尚不知來源的描述:

六道眾生中,人道最容易接受佛法教化,最容易生覺悟心。故而諸佛、菩薩多在人道度生。連精靈妖怪也都想得個人身修成正果。天道是享樂消福之地,日日享樂,沒有苦痛逼迫,便忘記了修道;三惡道眾生每日身受劇苦,難得修道。唯人道居苦樂中間,苦樂參半。苦可激發人的出離心,樂可使人生起嚮往心,苦樂對比最容易生起覺悟心。人道善於思惟,智慧易開,易受佛法教化。人類居住在鹹水海中的四大洲、八中洲、八千小陸洲上。須彌山東面的東勝神洲,所居人類壽命不定,中壽一百五十歲,有增有減;西面西牛賀洲,所居人類壽命不定,中壽二百五十歲,有增有減;北面北俱盧洲,人類定壽一千歲,不增不減。

須彌山南面,閻浮提大陸洲,為我們現在所居。有兩個中洲、三千小洲,皆有人類居住。大洲上有三十六大國與二千五百小國。其餘各中、小洲有的二、三百國,有的一、二百國,三十、五十國不等。現居人類壽命不定,上壽一百二十歲,中壽一百歲,下壽八十歲,有增有減。南閻浮提人造業猛烈,敢造五逆十惡,轉而忍苦精進修學,又能放下屠刀立修佛道。

北俱盧洲是人道受善報之地。北俱盧洲大地平坦,陰陽調和,氣溫不涼不熱,無有四季分別,草木常生,眾鳥合鳴。大樹生果,果熟自裂,流出種種衣裳、種種食物果品,種種樂器玩具。大地自然出生粳米,朝割暮長。又有自然炊具「焰光珠」,不用柴木,飯熟火滅。人民生活不用耕織,無需勞作。

北俱盧洲人無有家庭、房屋。枝葉垂合為屋。女人懷孕,七日即產嬰兒。產嬰放於道邊,眾人餵養,七日即長大成人。是男則隨男眾遊玩,是女則隨女眾遊玩。從生到死,玩耍娛樂。北俱盧洲人不造惡、不造善,無有病苦,無有衰老,命終皆生天上。北俱盧洲人命終有大鳥啄屍別處。北俱盧洲人大、小便時,土地自行裂開,大、小便後乃合,大地不見污穢。這種享樂的生活,使北俱盧洲人只享人間福報,不能修行佛法,故無佛住世。得人身最難,人生一世如造惡則墮惡道,修善則升入天道。一次佛弟子問佛:「來世再轉人者能有幾何?」佛用指甲搓地上土,放掌中說:「得人身如掌中土,失人身如大地土。」

以上仔細看完,若上述為真,便會覺得我們居然住在人界最糟糕的境界南閻浮提,約莫只有100年壽命,假若我們降生在北俱盧洲,那麼就有1000歲的壽命呢!不過真若想要成就證道,還是得在南閻浮提。

最後一句話說明得人身真的非常難!難怪會有句話說:人身難得,明師難遇,正法難聞

此外,再來看佛的智慧所述佛說《四大部洲》:

佛說《四大部洲》,這世界除了地球以外還有三個地方也有人類的!

按阿含經所說,人間有四個天下,亦即四大部洲,那就是東勝神洲、南贍部洲(我們現在所居住的地球)、西牛貨洲和北俱盧洲。四大部洲都是世人的居所,四大部洲中最好的是北俱盧洲,能成佛的是南贍部洲。

1.東勝神洲(東毘提訶)∶位於須彌山東方的鹹海中,本洲的眾生人身殊勝,因此以身勝為名。 《長阿含經》卷十八說∶「須彌山東有天下,名弗於逮,其土正圓,縱廣九千由旬;人面亦圓,像彼地形。」本洲有三事殊勝∶土地極廣、極大、極妙。壽命為二百五十歲。

2.南贍部洲(南閻浮提)∶位於須彌山南方,此洲盛產閻浮樹,又出產閻浮檀金。其地形如車箱,人面亦然。此洲人民,勇猛強記而能造業行、能修梵行、四大洲中也只有此洲有佛出世其土地中,因此三事勝於其他三洲及諸天。壽命大概一百歲,但是很多都犯了罪過,因為因果報應的關係所以不到百歲就夭折了。

3.西牛賀洲(西瞿耶尼)∶位於須彌山西方,以牛、羊、摩尼寶做為貨幣而行買賣交易。其地形如滿月,人面亦如滿月,此洲有殊勝三事,即∶多牛、多羊、多珠玉。壽命為五百歲。

4.北俱盧洲(北鬱單越)∶位於須彌山北的鹹海中,洲形四方,每邊各長二千由旬,狀如盒蓋,由七金山與大鐵圍山所圍繞,黃金為地,晝夜常明。土地具有平等、寂靜、淨潔、無刺等四德。此洲人民面形正方,如此洲地形,人人面色皆相同,身高皆一丈四尺。生活平等安樂,沒有憂慮,而且食物都是自然生出來讓所有人享用的。

北俱蘆洲在男女交往上最為自由和開放,完全沒有家庭、私有製觀念;故不用結婚,男女交往後則各走各的路,甚至生育的兒女也不自己撫養,而是放置於十字街頭,由路人養育,生長成人後也歸於大眾。北俱蘆洲小孩生育七天后,即長大成人,但也不會回家。男女同類各聚一處,不置設家庭,也不蓄有私有財產。由於業力福報相同,故人人皆健康長壽,沒有疾病,壽命千年後,無疾而終。死後也不用火化土葬,天空中自然有大鳥來將屍體叼走,不用擔心環境污染。能夠投生到此地的人,必須前生修十善行。

北俱盧洲有種種美妙的山林、河水、浴池、遊園、樹果等。器物多是金銀、琉璃、水晶所製成,並且為大眾共同所擁有,沒有搶奪、爭執,更沒有盜賊、惡人、鬥爭的事。居民壽命為一千歲,命終之後,便往生忉利天或他化自在天,於四洲中果報最為殊勝,但是由於沒有佛出世,因此是學佛的八難之一。

但是這四大部洲都不是我們應該留戀的地方,因為都是還在六道輪迴中,所以難得現在我們出生在能夠聽聞和修行佛法的南贍部洲,我們就應該專心修行佛法希望以後可以早日脫離六道輪迴。

那麼從此就讓修行成為生活的根本吧!

參考:帶您認識這個世界的真面目!(閻浮提世界詳細解析)二佛說《四大部洲》

關於開經偈

過去時常聽到的開經偈,一直以為是非常重要經典中一開始的「序」,沒想到一查才發現原來是在歷史上相當有名的唐朝女君王武則天所寫,這著實讓人訝異萬分,畢竟在歷史課本上只提到她在政治上的輝煌成就,並沒有多在宗教信仰上多著墨,看來我們兒時所研讀的歷史課本,只是真實歷史中的「冰山一角」,甚至「滄海一粟」呀~

不過既然開經偈是眾多經典一開始的「序」,甚至各大宗教信仰團體都會在研讀經典前唸開經偈,就表示這28個字多麼重要且殊勝。我就在此引用網路上找到的相關說明與解釋。

(繼續閱讀…)

佛陀四依法

週五下班後就要開心迎接週末?我可是期待天雲老師的開悟之言,比起可有可無的風花雪月,春夏秋冬、喜怒哀樂不斷週而復始,有沒有無論在任何時空環境都不變的真理?不能以為生老病死理所當然,就這樣過完幾十年歲月~

這次提到怎麼分辨這位師父已證道?然後帶出佛陀四依法

佛陀四依法.png

我看了維基百科:

《大智度論》云:

「依法」者,法有十二部,應隨此法,不應隨人。
「依義」者,義中無諍好惡、罪福、虛實故,語以得義,義非語也。
「依智」者,智能籌量、分別善惡;識常求樂、不入正要。是故言「不應依識」。
「依了義經」者:有一切智人佛第一,一切諸經書中佛法第一,一切眾生中比丘僧第一;布施得大富,持戒得生天——如是等是了義經。如說:法師說法有五種利:一者、大富,二者、人所愛,三者、端正,四者、名聲,五者、後得涅槃——是為未了義。

介紹得讓我頭好暈,縱使看了好幾次,還是不得其真義。

天雲老師以非常白話的方式解釋四依與四不依

我稍微總結一下重點:

依法不依人

不要看這個人的身家背景,要聽這人講出來的道理。

依義不依語

不是只看聽表面的文字話語,而更要領悟其意境神隨。

依了義不依不了義

不是不能談世間法,而是解脫道最為優先。

依智不依識

有限的是知識經驗,無限的是般若智慧。

以上是持續修為的我所總結的話語,未來待我提高修為後,應會有更透徹的說法。

佛陀四依法可以用來檢驗師父所傳的是否為正法。

至今我已聽聞天雲老師轉法輪超過五年,每一次都有重大的領悟,在這個人生不如意十之八九的世界中,怎麼翻轉成人生如意十之八九

參考:WiKi – 四依四不依

愛與自由 (Love and Freedom)

有時候在思考一些事情,答案總會不經意就出現。

這次是關於愛與自由 (Love and Freedom),我想這會是這人世間最美好的事物之二,但如果只能選擇其一,我會選擇什麼呢?

答案不在外面~

(繼續閱讀…)

關於地藏王菩薩

2013年始聞地藏王菩薩之偉大,過去以為祂只是在「地獄」現身救苦救難,但修行後始知人間的天災人禍就是「地獄」。天災:諸如地震、颱風、海嘯等;人禍:像是戰爭。

每年清明節回鄉祭拜祖先,都會在靈骨塔中見到地藏王菩薩,會讓人以為地藏王菩薩主要是在守護已故的人們。

地藏王菩薩.jpg

在路上電線桿貼牌常見勸人勤唸「阿彌陀佛」或「地藏王菩薩」,據聞祂將會化身萬物來守護我們。

(繼續閱讀…)

標籤雲

%d 位部落客按了讚: